Calendar

november, 2019

01nov9:00 pmOmar EdwardsMist Harlem

01nov9:00 pmOmar Edwards’ K360 Club BandAssinie in NY

02nov9:00 pmTshaka TongePatrick's Place

04nov(nov 4)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

07nov(nov 7)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

08nov(nov 8)9:00 pmRay BlueAssinie in NY

09nov(nov 9)9:00 pmFrank LacyPatrick's Place

11nov(nov 11)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

14nov(nov 14)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

15nov9:00 pmTshaka TongeAssinie in NY

16nov(nov 16)9:00 pmFrank LacyPatrick's Place

18nov(nov 18)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

21nov(nov 21)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

22nov(nov 22)9:00 pmSista ZockAssinie in NY

23nov(nov 23)9:00 pmTshaka TongePatrick's Place

25nov(nov 25)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

29nov(nov 29)9:00 pmCK’s SoulHouse Birthday Celebration & ShowAssinie in NY

30novCK’s SoulHouse Birthday Celebration & ShowPatrick's Place

november, 2019

01nov9:00 pmOmar EdwardsMist Harlem

01nov9:00 pmOmar Edwards’ K360 Club BandAssinie in NY

02nov9:00 pmTshaka TongePatrick's Place

04nov(nov 4)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

07nov(nov 7)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

08nov(nov 8)9:00 pmRay BlueAssinie in NY

09nov(nov 9)9:00 pmFrank LacyPatrick's Place

11nov(nov 11)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

14nov(nov 14)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

15nov9:00 pmTshaka TongeAssinie in NY

16nov(nov 16)9:00 pmFrank LacyPatrick's Place

18nov(nov 18)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

21nov(nov 21)9:00 pmNate Lucas All-StarsPatrick's Place

22nov(nov 22)9:00 pmSista ZockAssinie in NY

23nov(nov 23)9:00 pmTshaka TongePatrick's Place

25nov(nov 25)9:00 pmBerta Indeed Production’s Jazz JamPatrick's Place

29nov(nov 29)9:00 pmCK’s SoulHouse Birthday Celebration & ShowAssinie in NY

30novCK’s SoulHouse Birthday Celebration & ShowPatrick's Place

Copyright 2018 Harlem Late Night Jazz
X